Cheese Straws

Enjoy a tin of Marta's cheese straws.